% WYPRZEDAŻ - JESZCZE WIĘCEJ MODELI W NIŻSZYCH CENACH %
Darmowa dostawa od 99 PLN
0 Koszyk
Ostatnio dodane
Suma: 0 PLN
Do darmowej dostawy brakuje: 99 PLN

Regulamin Kart Podarunkowych VENEZIA I UNISONO

§ 1.

1. Karta Podarunkowa VENEZIA i UNISONO (dalej: „Karta”) jest elektronicznym bonem towarowym wydawanym przez spółkę pod firmą ARTIMOD SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 04-988), ul. Rosiczki 5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIVWydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001009092, NIP 9521000409, REGON 011382310 (dalej: „Wydawca”).

2. Karta uprawnia każdorazowego jej posiadacza do uzyskania od Wydawcy świadczenia lub świadczeń w postaci towarów handlowych znajdujących się w bieżącej ofercie Wydawcy (dalej: „Towary”), jednakże do wartości nieprzekraczającej aktualnej wartości Karty.

3. Wydawca oferuje dwa rodzaje Kart Podarunkowych. Wartość początkowa Karty jest określana w złotych w momencie otrzymania Karty od Wydawcy i odpowiada, w zależności od rodzaju Karty:

a) kwocie równej wartości Towaru zwracanego/wymienianego w stacjonarnych placówkach handlowych Venezia/Unisono zwana kartą beznominałową.

b) kwocie o określonych wartościach początkowych: 50 zł, 100 zł, 250 zł i 500 zł zwana kartą nominałową.

4. Nabywca Karty nominałowej jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Wydawcy, z tytułu nabycia danej Karty, kwoty równej wartości nabywanej przez siebie Karty najpóźniej w chwili otrzymania Karty od Wydawcy.

5. Aktualną wartością Karty jest jej wartość początkowa pomniejszona o wartość uzyskanych przez posiadacza Karty świadczeń, o których mowa w ust. 2 – ustalona na chwilę poprzedzającą realizację świadczenia/świadczeń, o których mowa w ust. 2. Doładowanie Karty (zwiększenie jej wartości) nie jest możliwe.

6. Nabycie Karty oraz wartość początkowa Karty zostają każdorazowo potwierdzone przez Wydawcę wydrukiem niefiskalnym.

7. Karty wydawane są:

a) Karty nominałowe - w placówkach handlowych Wydawcy wskazanych na stronach internetowych www.venezia.pl, www.unisono.eu, mogą być nabywane także za pośrednictwem sklepów internetowych www.venezia.pl i www.unisono.eu.

b) Karty beznominałowe - wyłącznie w stacjonarnych placówkach handlowych Wydawcy wskazanych na stronach internetowych www.venezia.pl, www.unisono.pl. Zmiana wykazu placówek handlowych Wydawcy oraz wskazanych wyżej adresów internetowych może być dokonywana jednostronną decyzją Wydawcy poprzez umieszczenie zmienionego wykazu placówek (adresów internetowych) na ww. stronach internetowych.

8. W momencie wydania Karty jej nabywcy przez Wydawcę w placówkach handlowych Karta jest aktywna, co oznacza że nabywca i każdy następny posiadacz Karty może realizować prawo, o którym mowa w ust. 2 Regulaminu. W przypadku nabycia karty nominałowej na stronach internetowych www.venezia.pl i www.unisono.eu, jest ona ze względów bezpieczeństwa nieaktywna i jej aktywacja następuje najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od daty doręczenia przesyłki.

9. Karta ważna jest przez okres 12 miesięcy od daty jej aktywowania przez Wydawcę. Prawo, o którym mowa w ust. 2, może być realizowane przez posiadacza Karty wyłącznie w okresie ważności Karty, a z upływem ww. okresu ważności prawo to wygasa. Nabywca ani aktualny posiadacz Karty nie będą mieli roszczeń do Wydawcy o zwrot wartości świadczeń, o których mowa w ust. 2 niezrealizowanych do momentu upływu okresu ważności Karty, jak również jakichkolwiek innych roszczeń związanych z upływem okresu ważności Karty.

§ 2.

1. Realizacja prawa, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszego regulaminu, może nastąpić w placówkach handlowych Wydawcy wskazanych na stronach internetowych www.venezia.pl i www.unisono.pl, a także poprzez dokonywanie zakupów w sklepach internetowych www.venezia.pl lub www.unisono.eu. Zmiana wykazu placówek handlowych oraz wskazanych wyżej adresów internetowych może być dokonywana jednostronną decyzją Wydawcy poprzez umieszczenie zmienionego wykazu placówek (adresów internetowych) na ww. stronach internetowych.

2. Realizując prawo, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszego regulaminu, posiadacz Karty może żądać świadczenia/świadczeń w postaci tylko tych Towarów, które są aktualnie dostępne w placówce handlowej (sklepie internetowym), w której prawo to realizuje.

3. Posiadacz Karty może wielokrotnie realizować prawo do świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszego regulaminu w okresie ważności Karty, do momentu wyczerpania środków odpowiadających każdorazowo aktualnej wartości karty.

4. W przypadku, gdyby w momencie poprzedzającym realizację danego świadczenia/świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszego regulaminu, aktualna wartość Karty była wyższa niż łączna wartość świadczenia/świadczeń, różnica tych wartości (po spełnieniu świadczenia/świadczeń) stanowi nową aktualną wartość Karty, zaś posiadaczowi Karty nie służy prawo do otrzymania tej różnicy w gotówce.

5. W przypadku, gdyby w momencie poprzedzającym realizację danego świadczenia/świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszego regulaminu, aktualna wartość Karty była niższa niż łączna wartość świadczenia/świadczeń, różnica tych wartości powinna zostać przez posiadacza Karty dopłacona gotówką lub akceptowaną w danej placówce handlowej (sklepie internetowym) inną formą płatności, w tym kartą płatniczą lub kredytową, pod rygorem odmowy spełnienia świadczenia/świadczeń przez Wydawcę.

6. Wartość świadczenia/świadczeń wyznacza każdorazowo cena detaliczna Towaru/Towarów będącego/będących przedmiotem świadczenia/świadczeń obowiązująca w placówce handlowej (sklepie internetowym), w której prawo do świadczenia/świadczeń ma być zrealizowane, w chwili realizacji tego prawa.

7. Warunkiem realizacji prawa do świadczenia/świadczeń, o którym mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu, w danej placówce handlowej Wydawcy wskazanej ust. 1 powyżej, jest okazanie personelowi placówki handlowej, w której realizacja ta ma być dokonana, Karty w stanie nieuszkodzonym, umożliwiającym odczyt danych z Karty i posiadającej wszystkie zabezpieczenia chroniące przed jej sfałszowaniem.

8. Wydawca zastrzega sobie prawo czasowego wstrzymania realizacji świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszego regulaminu w przypadkach, gdy jest niemożliwa weryfikacja aktualnej wartości Karty, w szczególności na skutek awarii systemów komputerowych, łączności itp.

9. Po realizacji świadczenia/świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszego regulaminu, posiadacz Karty otrzymuje paragon fiskalny (lub fakturę) opisujący sprzedaż Towaru/Towarów będącego/będących przedmiotem świadczenia/świadczeń oraz wydruk - potwierdzenie transakcji Kartą z aktualną wartością Karty.

10. Aktualną wartość Karty można sprawdzić w każdej placówce handlowej, o której mowa w ust. 1 powyżej lub na stronach internetowych www.venezia.pl i www.unisono.eu.

§ 3.

1. Ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Karty przechodzi na nabywcę z chwilą wydania mu Karty.

2. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za zrealizowanie świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu przez osobę nieuprawnioną (w szczególności osobę, która bezprawnie weszła w posiadanie Karty), jeżeli osoba ta przedstawi mu Kartę. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w której Wydawca wiedział o tym, że spełnia świadczenie do rąk osoby nieuprawnionej.

3. Karta nie podlega zwrotowi. Nabywca ani posiadacz Karty nie może dochodzić od Wydawcy wymiany Karty na gotówkę, jak również wydania aktualnej wartości Karty w całości lub w części w gotówce.

4. Ewentualne zwroty Towarów będących przedmiotem świadczenia/świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu, dopuszczone przez Wydawcę, będą następowały za zwrotem uszczuplonej realizacją danego świadczenia/świadczeń wartości Karty – do wartości zwracanego Towaru. Zasady zwrotów Towarów są przedmiotem odrębnych regulacji Wydawcy.

5. Postanowienia ust. 4 powyżej nie stosuje się do zwrotu Towarów w wykonaniu uprawnień wynikających z wad Towarów lub ich niezgodności z umową sprzedaży.

§ 4.

1. Nabywca Karty wraz z otrzymaniem Karty oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

2. Wydanie Karty nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.

3. Karta w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym.

4. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym regulaminie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy dotyczące znaków legitymacyjnych na okaziciela.

5. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona na stronach internetowych pod adresami www.venezia.pl i www.unisono.eu oraz w placówkach handlowych, ujętych na ww. stronach internetowych. Wydawca ma obowiązek przekazania nabywcy/posiadaczowi Karty treści niniejszego regulaminu w formie pisemnej na każde jego żądanie.

6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2023 r. Niniejszy regulamin zastępuje Regulamin Kart Podarunkowych Venezia i Unisono z dnia 31 grudnia 2019 r.

Warszawa, dnia 02.01.2023 r.


Załączniki:

KATEGORIE
NOWOŚCI
WYPRZEDAŻ
KOLEKCJA LATO 2024
OUTLET
STYLIZACJE