Darmowa dostawa od 99 PLN
0 Koszyk
Ostatnio dodane
Suma: 0 PLN
Do darmowej dostawy brakuje: 99 PLN

Regulamin karty stałego klienta

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARTY STAŁEGO KLIENTA
w sieci sklepów VENEZIA i UNISONO (dalej: Regulamin)
obowiązuje do 30.04.2021

1. Karta Stałego Klienta (dalej także: Karta lub KSK) przyznawana jest osobom fizycznym (dalej indywidualnie: Klient), z uwzględnieniem postanowień ust. 8 poniżej, dokonującym zakupów w stacjonarnych placówkach handlowych działających pod marką VENEZIA oraz pod marką UNISONO, a prowadzonych przez spółkę pod firmą VENEZIA Oganowska Nachiło Sp. j. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 04-988), ul. Rosiczki 5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000082578, NIP 952-10-00-409, REGON 011382310 (dalej: Spółka).

2. Karta upoważnia posiadacza do uzyskania rabatu przy zakupie towarów oferowanych do sprzedaży przez Spółkę w placówkach handlowych, o których mowa w ust. 1 powyżej i jest honorowana we wszystkich stacjonarnych placówkach handlowych Spółki działających pod marką VENEZIA oraz pod marką UNISONO, z wyłączeniem placówek handlowych typu outlet.

3. Uzyskanie KSK następuje po przeczytaniu Regulaminu, wypełnieniu Formularza przez Klienta, w tym zaakceptowaniu Regulaminu, podaniu danych osobowych Klienta (dalej: Dane) i wyrażeniu zgody na: a. przetwarzanie Danych w celu korzystania z Karty, b. przetwarzanie Danych w celach marketingowych, c. otrzymywanie informacji handlowej od Spółki na temat oferty towarowej w sklepach Spółki prowadzonych pod marką VENEZIA oraz pod marką UNISONO, d. używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.

(dalej: Formularz).

4. Klienci, który uczestniczyli w dotychczasowym programie lojalnościowym prowadzonym przez Spółkę (dalej: Poprzedni Program) i którzy uprawnieni byli w ramach Poprzedniego Programu do rabatu w określonej wysokości otrzymują Kartę Stałego Klienta po przeczytaniu i zaakceptowaniu Regulaminu i wypełnieniu Formularza, z jednoczesnym utrzymaniem rabatu odpowiadającemu wysokości rabatu przysługującego w ramach Poprzedniego Programu, a także uzyskują uprawnienie do zwiększania poziomu rabatu na zasadach określonych w ust. 13 poniżej od chwili otrzymania Karty Stałego Klienta.

5. Klient zostawia wypełniony i podpisany Formularz w sklepie. Personel sklepów Spółki przyjmie od Klienta podpisany Formularz i przekaże go Spółce w celu umieszczenia Danych w prowadzonej przez Spółkę komputerowej bazie danych.

6. Karta z Regulaminem zostaje wydana przy kasie w stacjonarnej placówce handlowej prowadzonej przez Spółkę pod marką VENEZIA bądź pod marką UNISONO, po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 3 powyżej albo w ust. 4 powyżej.

7. Posiadaczami KSK mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, w tym także cudzoziemcy, którzy mają stałe miejsce zamieszkania w Polsce.

8. KSK jest kartą „na okaziciela” – mogą z niej również korzystać: rodzina, znajomi, itp. osoby, której dane osobowe, w związku z wydaniem przez Spółkę danej KSK, zostały wpisane, na podstawie Formularza wypełnionego przez tę osobę, do prowadzonej przez Spółkę komputerowej bazy Klientów KSK.

9. Karta posiada numer identyfikacyjny. KSK nie są wystawiane imiennie i nie muszą być przez Klienta podpisane. Ważna jest tylko ta Karta, na której został umieszczony we właściwym miejscu numer identyfikacyjny.

10. Uszkodzenie lub zgubienie Karty, należy niezwłocznie zgłosić w dowolnej stacjonarnej placówce handlowej prowadzonej przez Spółkę pod marką VENEZIA bądź pod marką UNISONO, celem jej unieważnienia. Pracownicy Spółki podejmą dalsze działania, polegające na zablokowaniu Karty i wystawieniu nowej Karty, wyłącznie po otrzymaniu pisemnego zgłoszenia od Klienta, którego dane osobowe figurują w prowadzonej przez Spółkę komputerowej bazie Klientów KSK .

11. Po dokonaniu przez Klienta zakupów o łącznej wartości przekraczającej 1.000 zł, z zastrzeżeniem ust. 4 powyżej, Klient, który spełnił przewidziane w ust. 3 powyżej wymogi formalne dla uzyskania KSK, będzie miał prawo do automatycznego otrzymywania rabatu zgodnie z zasadami określonymi w ust. 13 poniżej. Rabat, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, a także w ust. 13 poniżej obowiązuje we wszystkich stacjonarnych placówkach handlowych Spółki działających pod marką VENEZIA oraz pod marką UNISONO

12. Rabat będzie zwiększony w zależności od dokonywanych zakupów w placówkach handlowych Spółki działających pod marką VENEZIA oraz pod marką UNISONO i będzie kształtował się zgodnie z poniższymi progami:

a) 3% - zakupy powyżej kwoty 1 000 zł;

b) 5% - zakupy powyżej kwoty 2 500 zł;

c) 7% - zakupy powyżej kwoty 5 000 zł;

d) 9% - zakupy powyżej kwoty 7 500 zł;

e) 10% - zakupy powyżej kwoty 10 000 zł;

f) 12% - zakupy powyżej kwoty 12 000 zł.

13. Kwoty z poszczególnych progów rabatowych są sumowane.

14. Podliczenie wartości zakupów przypisanych do danej KSK następuje automatycznie po dokonaniu przez Klienta zapłaty za zakupiony towar, z uwzględnieniem ust. 16 poniżej. W przypadku przekroczenia danego progu rabatowego, o którym mowa w ust. 13 powyżej, zwiększenie rabatu nastąpi automatycznie w momencie zarejestrowania odpowiadającej mu wartości przez system komputerowy działający w Spółce.

15. W celu zapisu wartości zakupów na KSK oraz skorzystania z rabatu przysługującego posiadaczowi KSK, Klient powinien przekazać Kartę kasjerowi przed zarejestrowaniem sprzedaży (przed zamknięciem paragonu) w placówce handlowej prowadzonej przez Spółkę pod marką VENEZIA bądź pod marką UNISONO. Wartości są zapisywane w systemie automatycznie po zeskanowaniu czytnikiem kodów, kodu kreskowego umieszczonego na karcie.

16. Za podstawę do zapisania wartości zakupów na KSK może służyć wyłącznie rzeczywiste dokonanie zakupów w placówkach handlowych prowadzonych przez Spółkę pod marką VENEZIA oraz pod marką UNISONO. W przypadku zwrotu zakupionego towaru wartość zwróconego przez Klienta towaru pomniejsza konto Karty z chwilą skorygowania sprzedaży.

17. Klientowi bądź osobie, której Klient powierzył Kartę celem dokonania zakupu w placówce handlowej prowadzonej przez Spółkę pod marką VENEZIA oraz pod marką UNISONO, w przypadku braku Karty przy dokonywaniu zakupów w takiej placówce lub nie przekazania jej kasjerowi z jakichkolwiek względów przed zakończeniem transakcji zakupu, przez co rozumie się rozpoczęcie wydruku rachunku kasowego przez kasjera, nie zostanie doliczona na konto Karty wartość tych zakupów.

18. Zniżki i promocje skierowane do posiadaczy KSK oraz rabat z tytułu jej posiadania, nie łączą się z promocjami i obniżkami okazjonalnymi skierowanymi do ogółu klientów. Posiadacz KSK sam wybiera korzystniejszą dla niego formę zakupu.

19. Spółka uprawniona jest do oferowania posiadaczom Karty Stałego Klienta, według własnego uznania i stosownie do przyjętych kryteriów, dodatkowych promocji przy zakupie towarów oferowanych przez Spółkę do sprzedaży w placówkach handlowych prowadzonych przez Spółkę pod marką VENEZIA oraz pod marką UNISONO (dalej: Promocje). Czas trwania Promocji będzie każdorazowo określony w informacji o Promocji wysyłanej do posiadaczy KSK za pośrednictwem SMS lub poczty elektronicznej.

20. Właścicielem KSK jest spółka pod firmą VENEZIA Oganowska Nachiło Sp. j. z siedzibą w Warszawie. Liczba KSK jest ograniczona.

21. Administratorem Danych jest VENEZIA Oganowska Nachiło Sp. j. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 04-988), ul. Rosiczki 5. Dane przetwarzane są w celach wskazanych w treści zgód, o których mowa w ust. 3 powyżej i nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie Danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla korzystania z KSK.

22. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 czerwca 2016 roku.

23. Regulamin może być zmieniony przez Spółkę z ważnych przyczyn, przy jednoczesnym powiadamianiu o tym Klientów, w drodze poczty elektronicznej, z jednoczesnym dostarczeniem nowego tekstu Regulaminu; nowy tekst Regulaminu wiąże Klienta od momentu przekazania tegoż tekstu.

24. Spółka może bez podania przyczyn postanowić o zakończeniu programu lojalnościowego, którego zasady określa Regulamin. O zamiarze zakończenia obowiązywania programu lojalnościowego Spółka zawiadomi posiadaczy KSK drogą mailową na adres wskazany w Formularzu z 30 dniowym wyprzedzeniem. W przypadku zakończenia programu lojalnościowego nowe Karty nie będą wydawane.


Warszawa, dnia 23 czerwca 2016 roku
VENEZIA Oganowska Nachiło Sp. j.REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARTY STAŁEGO KLIENTA
w sieci sklepów VENEZIA i UNISONO (dalej: Regulamin)
obowiązujący od 01.05.2021

1. Karta Stałego Klienta (dalej także: „Karta” lub „KSK”) przyznawana jest osobom fizycznym (dalej indywidualnie: „Klient”), z uwzględnieniem postanowień ust. 7 poniżej, dokonującym zakupów w stacjonarnych placówkach handlowych działających pod marką VENEZIA oraz pod marką UNISONO, a prowadzonych przez spółkę pod firmą VENEZIA Oganowska Nachiło Sp. j. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 04-988), ul. Rosiczki 5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000082578, NIP 952-10-00-409, REGON 011382310 (dalej: „Spółka”).

2. Karta upoważnia posiadacza do uzyskania rabatu na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, przy zakupie towarów oferowanych do sprzedaży przez Spółkę w placówkach handlowych, o których mowa w ust. 1 powyżej i jest honorowana we wszystkich stacjonarnych placówkach handlowych Spółki działających pod marką VENEZIA oraz pod marką UNISONO, z wyłączeniem placówek handlowych typu outlet (dalej łącznie: „Salony” lub pojedynczo „Salon”).

3. Uzyskanie KSK następuje po zapoznaniu się z Regulaminem dostępnym w Salonach oraz na stronach www.venezia.pl i www.unisono.eu (w zakładkach „Karta stałego klienta”), podaniu danych osobowych Klienta (dalej: „Dane”) personelowi Salonu w celu umieszczenia ich w prowadzonej przez Spółkę komputerowej bazie danych, podpisaniu przez Klienta wydrukowanego formularza zawierającego Dane (Dalej: „Formularz”), w tym zaakceptowaniu Regulaminu.

4. Klient pozostawia podpisany Formularz w Salonie. Personel Salonu przyjmie od Klienta podpisany Formularz w celu archiwizacji wyrażonej przez niego akceptacji Regulaminu oraz ewentualnych zgód na otrzymywanie informacji handlowych od Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości SMS.

5. Karta zostaje wydana przy kasie w Salonie po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 3 powyżej.

6. Posiadaczami KSK mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, w tym także cudzoziemcy, którzy mają stałe miejsce zamieszkania w Polsce.

7. KSK jest kartą „na okaziciela” – mogą z niej również korzystać: rodzina, znajomi, itp. osoby, której dane osobowe, w związku z wydaniem przez Spółkę danej KSK, zostały wpisane, na podstawie informacji podanych przez tę osobę, do prowadzonej przez Spółkę komputerowej bazy Klientów KSK.

8. Karta posiada numer identyfikacyjny. KSK nie są wystawiane imiennie i nie muszą być przez Klienta podpisane. Ważna jest tylko ta Karta, na której został umieszczony we właściwym miejscu numer identyfikacyjny.

9. Uszkodzenie lub zgubienie Karty, należy niezwłocznie zgłosić w dowolnej stacjonarnej placówce handlowej prowadzonej przez Spółkę pod marką VENEZIA bądź pod marką UNISONO, celem jej unieważnienia. Pracownicy Spółki podejmą dalsze działania, polegające na zablokowaniu Karty i wystawieniu nowej Karty, wyłącznie po otrzymaniu pisemnego zgłoszenia od Klienta, którego dane osobowe figurują w prowadzonej przez Spółkę komputerowej bazie Klientów KSK.

10. Po dokonaniu przez Klienta zakupów o łącznej wartości przekraczającej 1.000 zł,  Klient, który spełnił przewidziane w ust. 3 powyżej wymogi formalne dla uzyskania KSK, będzie miał prawo do automatycznego otrzymywania rabatu zgodnie z zasadami określonymi w ust. 11 poniżej. Rabat, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, a także w ust. 11 poniżej, obowiązuje we wszystkich Salonach.

11. Rabat będzie zwiększony w zależności od dokonywanych zakupów w Salonach i będzie kształtował się zgodnie z poniższymi progami:

a) 3% - zakupy powyżej kwoty 1 000 zł;

b) 5% - zakupy powyżej kwoty 2 500 zł;

c) 7% - zakupy powyżej kwoty 5 000 zł;

d) 9% - zakupy powyżej kwoty 7 500 zł;

e) 10% - zakupy powyżej kwoty 10 000 zł;

f) 12% - zakupy powyżej kwoty 12 000 zł.

12. Kwoty z poszczególnych progów rabatowych są sumowane.

13. Podliczenie wartości zakupów przypisanych do danej KSK następuje automatycznie po dokonaniu przez Klienta zapłaty za zakupiony towar, z uwzględnieniem ust. 15 poniżej. W przypadku przekroczenia danego progu rabatowego, o którym mowa w ust. 11 powyżej, zwiększenie rabatu nastąpi automatycznie w momencie zarejestrowania odpowiadającej mu wartości przez system komputerowy działający w Spółce.

14. W celu zapisu wartości zakupów na KSK oraz skorzystania z rabatu przysługującego posiadaczowi KSK, Klient powinien przekazać Kartę kasjerowi przed zarejestrowaniem sprzedaży (przed zamknięciem paragonu) w Salonie. Wartości są zapisywane w systemie automatycznie po zeskanowaniu czytnikiem kodów, kodu kreskowego umieszczonego na karcie.

15. Za podstawę do zapisania wartości zakupów na KSK może służyć wyłącznie rzeczywiste dokonanie zakupów w Salonach. W przypadku zwrotu zakupionego towaru wartość zwróconego przez Klienta towaru pomniejsza konto Karty z chwilą skorygowania sprzedaży.

16. Klientowi bądź osobie, której Klient powierzył Kartę celem dokonania zakupu w Salonie, w przypadku braku Karty przy dokonywaniu zakupów w takiej placówce lub nie przekazania jej kasjerowi z jakichkolwiek względów przed zakończeniem transakcji zakupu, przez co rozumie się rozpoczęcie wydruku rachunku kasowego przez kasjera, nie zostanie doliczona na konto Karty wartość tych zakupów.

17. Zniżki i promocje skierowane do posiadaczy KSK oraz rabat z tytułu jej posiadania, nie łączą się z promocjami i obniżkami okazjonalnymi skierowanymi do ogółu klientów. Posiadacz KSK sam wybiera korzystniejszą dla niego formę zakupu.

18. Spółka uprawniona jest do oferowania posiadaczom Karty Stałego Klienta, według własnego uznania i stosownie do przyjętych kryteriów, dodatkowych promocji przy zakupie towarów oferowanych przez Spółkę do sprzedaży w Salonach (dalej: „Promocje”). Czas trwania oraz zasady oferowanych Promocji będą określane w materiałach promocyjnych Spółki (zamieszczanych w Salonach, na stronach www.venezia.pl, www.unisono.eu i na profilach Spółki w mediach społecznościowych) oraz w informacjach handlowych wysyłanych przez Spółkę do tych posiadaczy KSK, którzy wyrazili na to zgodę na Formularzu, zgodnie z wybraną przez nich drogą dostarczenia tej informacji (za pośrednictwem wiadomości SMS lub poczty elektronicznej).

19. Właścicielem KSK jest spółka pod firmą VENEZIA Oganowska Nachiło Sp. j. z siedzibą w Warszawie. Liczba KSK jest ograniczona.

20. Administratorem Danych jest VENEZIA Oganowska Nachiło Sp. j. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 04-988), ul. Rosiczki 5. Dane przetwarzane są w celu uczestnictwa w programie lojalnościowym (Karta Stałego Klienta) oraz marketingu bezpośredniego (wysyłania informacji handlowych).  Przysługują następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usuniecia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na formularzu rejestracyjnym programu lojalnościowego - Karty Stałego Klienta.

21. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 maja 2021 roku.

22. Regulamin może być zmieniony przez Spółkę z ważnych przyczyn. O zmianie Regulaminu Spółka powiadomi posiadaczy KSK za pośrednictwem wiadomości SMS lub poczty elektronicznej, udostępniając adres www, pod którym zamieszczony będzie zmieniony Regulamin oraz podając termin wejścia zmiany Regulaminu w życie, przy czym termin ten będzie wynosić co najmniej 14 (czternaście) dni od daty przesłania powiadomienia o zmianie Regulaminu.

23. Posiadacz KSK może zrezygnować z udziału w programie lojalnościowym w każdym czasie, bez konieczności podania przyczyny. W tym celu posiadacz KSK powinien skontaktować się ze Spółką za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomośc na ksk@venezia.pl lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronach www.venezia.pl oraz www.unisono.eu. Spółka zastrzega sobie prawo weryfikacji tożsamości osoby zgłaszającej rezygnację z udziału w programie lojalnościowym.

24. Spółka może bez podania przyczyn postanowić o zakończeniu programu lojalnościowego, którego zasady określa Regulamin. O zamiarze zakończenia obowiązywania programu lojalnościowego Spółka zawiadomi posiadaczy KSK zgodnie z wybraną przez nich uprzednio drogą dostarczania informacji handlowych (za pośrednictwem wiadomości SMS lub poczty elektronicznej), z 30 dniowym wyprzedzeniem. W przypadku zakończenia programu lojalnościowego nowe Karty nie będą wydawane.

Warszawa, dnia 19 kwietnia 2021 roku.
VENEZIA Oganowska Nachiło Sp. j.

zamknij
VENEZIA Oganowska Nachiło sp. j. na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Cookies używane są do zapisywania informacji w celach reklamowych i funkcjonalnych (m.in. zapamiętywanie preferencji ustawień na naszych stronach, zbieranie anonimowych danych reklamowych i statystycznych). Każdy użytkownik ma możliwość zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeśli się zgadzasz na zapisywanie informacji w cookies kliknij w ZAMKNIJ. Jeśli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na temat cookies, w tym jak w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej kliknij w polityka cookies.