% WYPRZEDAŻ - JESZCZE WIĘCEJ MODELI W NIŻSZYCH CENACH %
Darmowa dostawa od 99 PLN
0 Koszyk
Ostatnio dodane
Suma: 0 PLN
Do darmowej dostawy brakuje: 99 PLN

Regulamin karty stałego klienta

Regulamin karty stałego klienta

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARTY STAŁEGO KLIENTA
w sieci sklepów VENEZIA i UNISONO
(dalej: Regulamin)


1. Karta Stałego Klienta (dalej także: „Karta” lub „KSK”) przyznawana jest osobom fizycznym (dalej indywidualnie: „Klient”), dokonującym zakupów w stacjonarnych placówkach handlowych działających pod marką VENEZIA oraz pod marką UNISONO, a prowadzonych przez spółkę ARTIMOD SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 04-988), ul. Rosiczki 5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0001009092, NIP 952-10-00-409, REGON 011382310 (dalej: „Spółka”).
2. Karta upoważnia posiadacza do uzyskania rabatu na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, przy zakupie towarów oferowanych do sprzedaży przez Spółkę w placówkach handlowych, o których mowa w ust. 1 powyżej i jest honorowana w stacjonarnych placówkach handlowych Spółki działających pod marką VENEZIA oraz pod marką UNISONO, z wyłączeniem placówek handlowych typu outlet (dalej łącznie: „Salony” lub pojedynczo „Salon”).
3. Uzyskanie KSK następuje po zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu dostępnego w Salonach oraz na stronach www.venezia.pl i www.unisono.eu (w zakładce „Karta stałego klienta”), podaniu danych osobowych Klienta w postaci imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail (dalej: „Dane”) personelowi Salonu w celu umieszczenia ich w prowadzonej przez Spółkę komputerowej bazie danych. Potwierdzeniem wyrażenia powyższych zgód i zaakceptowania przedstawionych treści będzie podpisanie przez Klienta wydrukowanego formularza zawierającego Dane (Dalej: „Formularz”).
4. Po prawidłowym wypełnieniu Formularza i wprowadzeniu Danych do bazy Stałych Klientów Społki, Klient otrzymuje (w formie papierowej) informację na temat przynanego mu numeru KSK. Podpisany przez Klienta Formularz będzie przechowywany przez Spółkę dla celów dowodowych.
5. Posiadaczami KSK mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, w tym także cudzoziemcy, którzy mają stałe miejsce zamieszkania w Polsce.
6. Karta posiada numer identyfikacyjny, który jest jej nadawany podczas rejestracji Formularza. Weryfikacja wysokości przysługujących Klientowi rabatów oraz rejestrowanie wartości podczas dokonywania kolejnych zakupów, może następować zależnie od decyzji Klienta, poprzez podanie Personelowi Sklepu numeru Karty, numeru telefonu Klienta lub jego adresu e-mail.
7. Po dokonaniu przez Klienta zakupów o łącznej wartości przekraczającej 1.000 zł, Klient, który spełnił przewidziane w ust. 3 powyżej wymogi formalne dla uzyskania KSK, będzie miał prawo do automatycznego otrzymywania rabatu zgodnie z zasadami określonymi w ust. 8 poniżej. Wysokość Rabatu jest taka sama we wszystkich Salonach.
8. Rabat będzie zwiększony w zależności od dokonywanych zakupów w Salonach i będzie kształtował się zgodnie z poniższymi progami:
a) 3% - zakupy powyżej kwoty 1 000 zł;
b) 5% - zakupy powyżej kwoty 2 500 zł;
c) 7% - zakupy powyżej kwoty 5 000 zł;
d) 9% - zakupy powyżej kwoty 7 500 zł;
e) 10% - zakupy powyżej kwoty 10 000 zł;
f) 12% - zakupy powyżej kwoty 12 000 zł.
9. Kwoty z poszczególnych progów rabatowych są sumowane.
10. Podliczenie wartości zakupów przypisanych do danej KSK następuje automatycznie po dokonaniu przez Klienta zapłaty za zakupiony towar, pod warunkiem, że Klient skutecznie przed rozpoczęciem procedury dokonywania zakupów poinformował Personel o chęci skorzystania z KSK. W przypadku przekroczenia kolejnego progu rabatowego, o którym mowa w ust. 8 powyżej, zwiększenie rabatu nastąpi automatycznie w momencie zarejestrowania odpowiadającej mu wartości przez system komputerowy działający w Spółce.
11. Za podstawę do zapisania wartości zakupów na KSK może służyć wyłącznie rzeczywiste dokonanie zakupów w Salonach. W przypadku zwrotu zakupionego towaru wartość zwróconego przez Klienta towaru pomniejsza konto Karty z chwilą skorygowania sprzedaży.
12. Zniżki i promocje skierowane do posiadaczy KSK oraz rabat z tytułu jej posiadania, nie łączą się z promocjami i obniżkami okazjonalnymi skierowanymi do ogółu klientów. Posiadacz KSK sam wybiera korzystniejszą dla niego formę zakupu.
13. Spółka uprawniona jest do oferowania posiadaczom Karty Stałego Klienta, według własnego uznania i stosownie do przyjętych kryteriów, dodatkowych promocji przy zakupie towarów oferowanych przez Spółkę do sprzedaży w Salonach (dalej: „Promocje”). Czas trwania oraz zasady oferowanych Promocji będą określane w materiałach promocyjnych Spółki (zamieszczanych w Salonach, na stronach www.venezia.pl, www.unisono.eu i na profilach Spółki w mediach społecznościowych) oraz w informacjach handlowych wysyłanych przez Spółkę do tych posiadaczy KSK, którzy wyrazili na to zgodę na Formularzu, zgodnie z wybraną przez nich drogą dostarczenia tej informacji (za pośrednictwem wiadomości SMS lub poczty elektronicznej).
14. Właścicielem KSK jest spółka pod firmą ARTIMOD S. A. z siedzibą w Warszawie. Liczba KSK jest ograniczona.
15. Administratorem Danych jest ARTIMOD S. A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 04-988), ul. Rosiczki 5. Dane przetwarzane są w celu uczestnictwa w programie lojalnościowym (Karta Stałego Klienta) oraz marketingu bezpośredniego (wysyłania informacji handlowych). Przysługują następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usuniecia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na formularzu rejestracyjnym programu lojalnościowego - Karty Stałego Klienta.
16. Regulamin wchodzi w życie z dniem 9 czerwca 2023 roku.
17. Regulamin może być zmieniony przez Spółkę z ważnych przyczyn. O zmianie Regulaminu Spółka powiadomi posiadaczy KSK za pośrednictwem wiadomości SMS lub poczty elektronicznej, udostępniając adres www, pod którym zamieszczony będzie zmieniony Regulamin oraz podając termin wejścia zmiany Regulaminu w życie, przy czym termin ten będzie wynosić co najmniej 14 (czternaście) dni od daty przesłania powiadomienia o zmianie Regulaminu.
18. Posiadacz KSK może zrezygnować z udziału w programie lojalnościowym w każdym czasie, bez konieczności podania przyczyny. W tym celu posiadacz KSK powinien skontaktować się ze Spółką za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomośc na ksk@artimod.pl lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronach www.venezia.pl oraz www.unisono.eu. Spółka zastrzega sobie prawo weryfikacji tożsamości osoby zgłaszającej rezygnację z udziału w programie lojalnościowym.
19. Spółka może bez podania przyczyn postanowić o zakończeniu programu lojalnościowego, którego zasady określa Regulamin. O zamiarze zakończenia obowiązywania programu lojalnościowego Spółka zawiadomi posiadaczy KSK zgodnie z wybraną przez nich uprzednio drogą dostarczania informacji handlowych (za pośrednictwem wiadomości SMS lub poczty elektronicznej), z 30-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku zakończenia programu lojalnościowego nowe Karty nie będą wydawane.

KATEGORIE
NOWOŚCI
WYPRZEDAŻ
KOLEKCJA LATO 2024
OUTLET
STYLIZACJE