% WYPRZEDAŻ - JESZCZE WIĘCEJ MODELI W NIŻSZYCH CENACH %
Darmowa dostawa od 99 PLN
0 Koszyk
Ostatnio dodane
Suma: 0 PLN
Do darmowej dostawy brakuje: 99 PLN

Reklamacje

ARTIMOD SPÓŁKA AKCYJNA

Dział Reklamacji UNISONO
ul. Wał Miedzeszyński 209
04-987 Warszawa
tel. 915 915 555
e-mail: reklamacje@venezia.pl

Pon - Pt: 09:00 - 17:00


Wypełnij formularz reklamacji Online (kliknij tutaj)
- Odbierz otrzymaną wiadomość e-mail.
- Potwierdź zgłoszenie oraz wydrukuj wygenerowany formularz reklamacyjny.
Skompletuj przesyłkę:
- Wydrukowany formularz reklamacyjny
- Dowód zakupu
- Reklamowany towar
Wyślij przesyłkę na adres:
Dział Reklamacji
ul. Wał Miedzeszyński 209
04-987 Warszawa
Oczekuj na przyjęcie przesyłki
w Dziale Reklamacji

- Reklamację rozpatrzymy
w ciągu 14 dni od daty
otrzymania kompletnej przesyłki.

Status oraz numer reklamacji nadany po otrzymaniu kompletnej przesyłki możesz sprawdzić klikając w przycisk (kliknij tutaj) . Numer referencyjny znajdziesz w wiadomości e-mail. O sposobie rozpatrzenia reklamacji poinformujemy zgodnie z formą powiadomienia zaznaczoną w formularzu reklamacji Online. Reklamowany towar powinien zostać dostarczony Spółce w stanie kompletnym i czystym.
>

Zachęcamy do korzystania z formularza reklamacji online, celem przyspieszenia i usprawnienia procesu reklamacyjnego.

REKLAMACJE

1. Spółka ma obowiązek dostarczyć Towary zgodne z umową w rozumieniu art. 43b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Spółka będąc Sprzedawcą ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową, jeśli brak ten istniał w chwili dostarczenia Towaru Klientowi i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili.

2.Towar jest zgodny z umową sprzedaży, jeżeli zgodne z umowa pozostają w szczególności jego:

1) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność;

2) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Klientowi, o którym Klient powiadomił Spółkę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Spółka zaakceptowała.

Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:

1) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

2) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Klient może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Spółkę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Spółka wykaże, że:

a) nie wiedziała o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mogła o nim wiedzieć,

b) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,

c) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Klienta o zawarciu umowy;

3) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Klient może rozsądnie oczekiwać;

4) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które przedsiębiorca udostępnił Klientowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z umową.

3. Zgłoszenie reklamacji przez Klienta może, ale nie musi, nastąpić poprzez:

a) przesłanie Spółce, pocztą na adres wskazany poniżej, wypełnionego elektronicznie formularza Reklamacji Online. Formularz jest dostępny pod adresem: kliknij tutaj

b) przesłanie Spółce wypełnionego czytelnie formularza reklamacyjnego (stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu sklepu internetowego) pocztą na adres:

ARTIMOD S.A.

Dział Reklamacji

ul. Wał Miedzeszyński 209

04-987 Warszawa (z dopiskiem: „REKLAMACJA”).

Zgłaszając reklamację Klient powinien w szczególności określić swoje żądanie związane z wadliwością Towaru (żądania przysługujące z tytułu niezgodności Towaru z Umową wymienione zostały w ww. formularzach).

4. Różnice pomiędzy wyglądem Towaru dostarczonego w ramach Transakcji, a fotografią na Stronie, wynikające wyłącznie z właściwości urządzeń stosowanych przez Klienta (monitor, wyświetlacz, drukarka itp.), w szczególności różnice w odcieniach, mogą nie zostać uznane za obciążającą Spółkę niezgodność Towaru z umową. W przypadku stwierdzenia tego rodzaju różnic (jeżeli powodują one u Klienta obniżenie lub brak satysfakcji z zakupu Towaru) Spółka sugeruje Klientowi raczej skorzystanie z prawa zwrotu, o którym mowa w części X, niż drogi reklamacyjnej.

5. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest wykazanie przez Klienta faktu zawarcia Transakcji. W celu sprawnego przebiegu procesu reklamacyjnego sugeruje się przesłanie wraz z reklamacją dowodu zawarcia Transakcji (najlepiej oryginału faktury VAT).

6.Celem usprawnienia przebiegu procesu reklamacyjnego Klient wykonujący uprawnienia z tytułu niezgodności Towaru z umową dostarcza wadliwy Towar na koszt Spółki na adres określony w ust. 2 powyżej. Reklamowany Towar powinien zostać dostarczony Spółce w stanie kompletnym i czystym, w oryginalnym opakowaniu lub gdy Klient go nie posiada w opakowaniu zastępczym zapewniającym ochronę towaru przed uszkodzeniem w transporcie.

7. Spółka ustosunkuje się do żądań Klienta zawartych w reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie ze sposobem wskazanym w zgłoszeniu reklamacyjnym.

8. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek braków w złożonej reklamacji Spółka zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie w sposób wskazany przez Klienta w zgłoszeniu reklamacyjnym.

9. Ze względu na ochronę, jaką zapewniają Klientowi uprawnienia przysługujące mu na podstawie przepisów Ustawy o prawach konsumenta, Towar nie jest objęty dodatkowo gwarancją.Plik do pobrania:

Formularz reklamacyjny

KATEGORIE
NOWOŚCI
WYPRZEDAŻ
KOLEKCJA LATO 2024
OUTLET
STYLIZACJE